Steel Team s.r.o.

Sme dynamická spoločnosť zameraná na predaj hutného materiálu. Svoju obchodnú činnosť na trhu sme začali v máji v roku 2016. Naším cieľom je prinášať zákazníkom viac ako bežná obchodná spoločnosť.
Ponúkame vzájomnú dôveru, korektné obchodné vzťahy, vysokú úroveň služieb a kvalifikované poradenstvo.

Fakty o našej spoločnosti:

 • Firma založená v roku 2014 ako Majster Market
 • Firma premenovaná v máji 2016 na Steel Team, s.r.o., s – hlavné zameranie predaj plochých oceľových výrobkov
 • Zastúpenie aj v Českej republike umožňujúce poskytovať komplexné riešenia na mieru pre zákazníkov v oboch krajinách

Sme významný dodávatelia aj pre tieto spoločnosti na Slovensku a v Čechách

KEREX Michalovce

Kögel

PPS Detva

TOMARK Prešov

Obchodný model

Ako východiskový bod nášho obchodného modelu je partnerstvo so zákazníkom a je postavené na piatich základných pilieroch. Priebežne aktualizujeme každý z týchto pilierov a preto sme schopní plniť svoje poslanie: zlepšenie konkurencieschopnosti zákazníka.

Náš obchodný model tiež súvisí s našimi tromi predajnými kanálmi: predaj služieb a výroby, priamy predaj zásob a predaj zo skladu. Pri špecifických požiadavkách môže zákazník využiť jeden alebo viac z týchto kanálov, v závislosti na svojich konkrétnych potrebách.

5 pilierov ako pracujeme

 • Rozvoj vzťahov so zákazníkmi

 • Najlepší nákup = priamy predaj

 • Optimalizované skladovanie

 • Konkurencieschopné služby – predaj, výroba

 • Posilnenie konkurencieschopnosti zákazníka

Obchodný koncept

Steel Team je obchodná spoločnosť, ktorá ponúka efektívnu distribúciu ocele, nerezovej ocele a hliníka pre našich zákazníkov na Slovensku a v Čechách. Šetríme tým našim zákazníkom čas, náklady, kapitál a pomáhame im posilniť ich konkurencieschopnosť na trhu.

Naša vízia

Steel Team chce byť profesionálna, úspešná a uznávaná obchodná spoločnosť.

Naša misia

Steel Team musí zlepšiť konkurencieschopnosť svojich zákazníkov.

Naše hodnoty

Steel Team má obchodnú kultúru, ktorá je postavená na zdravých princípoch a etike podnikania. To je založené na piatich základných princípoch, ktoré používame ako vodítko pri našej každodennej práci. Tieto hodnoty sa zaoberajú tým, ako sa správame k sebe, k zákazníkom, dodávateľom a ďalším obchodným partnerom, s ktorými prichádzame do styku.

 1. Pochopenie zákazníka: chceme prispieť k úspechu našich zákazníkov

 2. Výsledky: sme nákladovo efektívni a spoločne tvoríme výsledky pre našich zákazníkov a samých seba

 3. Zodpovednosť: dodržíme naše sľuby

 4. Akcia: ponúkame nové riešenia a podporujeme kreativitu

 5. 5. Otvorenosť: sme otvorení novým zákazníckym projektom , naša komunikácia je jednoduchá a jasná

Politika kvality

Steel Team s.r.o. aktívne pracuje na zvyšovaní kvality už od vzniku spoločnosti. Pri našej každodennej práci používame vnútornú politiku kvality, aby zákazník dostal to, čo nazývame „pravá kvalita“ a zaručujeme každému zo zákazníkov Steel Team s.r.o., že:
 • Budeme dlhodobým spoľahlivým partnerom

 • Naše výrobky budú spĺňať požiadavky a očakávania zákazníka

 • Naši pracovníci budú vždy spĺňať požiadavky a očakávania zákazníkov a to korektným prístupom od samého začiatku

 • Všetci zamestnanci musia vynaložiť maximálne úsilie na splnenie týchto požiadaviek a očakávaní

 • Budeme neustále pracovať na zlepšovaní systému kvality

Práca s ohľadom na životné prostredie

Vzhľadom na našu pozíciu ako predajca ocele a taktiež v oblasti dopravy je potrebné, aby Steel Team s.r.o. bol schopný pomáhať znižovať dopad na naše životné prostredie. Okrem toho, neustále pracujeme na zlepšení spotreby energií, emisií a nakladania s odpadmi.

Environmentálna politika

Environmentálna politika tvorí základ našej práce pre životné prostredie. Priebežne ju aktualizujeme a bola vyvinutá pre našich zamestnancov, kvôli pochopeniu a priblíženiu toho, ako môžu znižovať dopad na životné prostredie pri ich každodennej práci. Okrem iného sa v politike ochrany životného prostredia uvádza, že budeme dodržiavať nasledovné:

 • Dokumentácia a oboznamovanie našich zamestnancov s našou prácou v rámci ochrany životného prostredia a poskytovanie objektívnych informácii vonkajším zainteresovaným stranám

 • Ekonomickosť v rámci našej spotreby energie a prírodných zdrojov

 • Úsilie o neustále zlepšovanie a predchádzanie negatívnym dopadom na životné prostredie. Stav životného prostredia je hodnotený priebežne pomocou merania a auditov

 • Úsilie o zníženie množstva odpadov a emisií

 • Identifikácia a podpora možnosti vykonávania úprav v prospech životného prostredia pri zmenách v procesoch a zariadeniach

 • Udržiavanie vysokej úrovne informovanosti v otázkach životného prostredia priebežným vzdelávaním

 • Dokumentácia a oboznamovanie našich zamestnancov s našou prácou v rámci ochrany životného prostredia a poskytovanie objektívnych informácii vonkajším zainteresovaným stranám

 • Dodržiavanie dostatočnej pripravenosti na riešenie ekologických nehôd a neúmyselne vzniknutých environmentálnych emisií

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Špecifikácia pre posudzovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stanovuje požiadavky na systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) tak, aby umožnila organizácii riadiť riziká spojené s BOZP a zlepšovať vlastnú výkonnosť. Prostriedky vložené do zavedenia a certifikácie účinného systému manažérstva bezpečnosti práce vedú k obmedzeniu výskytu chorôb z povolania a pracovných úrazov, k minimalizácii nákladov spojených s nehodami na pracovisku a k zníženiu pravdepodobnosti postihov za porušenie právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Aktuality

Ako vyzerá oceliarsky priemysel na Slovensku a aké sú výhody ocele?

Oceliarsky priemysel má významnú úlohu v Európskej a Slovenskej ekonomike. Po Číne je EÚ dokonca druhým najväčším svetovým výrobcom ocele. Čína vyrába a vyváža oceľ masovo, čím zastrešuje až takmer polovicu svetovej produkcie ocele. EÚ sa však k výrobe ocele stavia zodpovednejšie, preto zaviedla prísnejšie ekologické opatrenia. Vďaka tomu je oceliarsky priemysel v Európe na vzostupe. Dopyt po oceli rastie,…

viac informácií